POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU kredytkonsolidacyjnyrzeszow.wordpress.com
Niniejsza Polityka określa zasady na jakich Administrator serwisu kredytkonsolidacyjnyrzeszow.wordpress.com, jest uprawniony do pozyskiwania, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania wszelkich informacji udzielanych przez Użytkownika, podczas korzystania z Serwisu. Omówione w polityce prywatności zasady określają, jakie informacje o Użytkowniku są zbierane, oraz w jakim celu i do czego zostają wykorzystywane. Niniejsza Polityka prywatności, stworzona została w celu ochrony prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Serwisu, w zakresie gromadzenia, przechowywania, wykorzystania oraz udostępniania wszelkich pozyskiwanych o nich informacjach.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem serwisu: kredytkonsolidacyjnyrzeszow.wordpress.com jest CashCrown.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, przy ul. Rzemieślniczej 17/17, 38-500 Sanok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000570461, NIP: 6871960396, REGON: 362199627, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł (w całości pokryty).
2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z serwisu. Jako użytkownika należy również traktować osoby występujące imieniem osób prawnych i/lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, do których zastosowanie maja przepisy dotyczące osób prawnych.
3. Informacje zawarte poniżej obejmują zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie kredytkonsolidacyjnyrzeszow.wordpress.com – dalej określanej, jako Serwis.
4. Administrator chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób odwiedzających jego Serwis, w tym poszczególne podstrony, opracował przedmiotowy zbiór zasad odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat Użytkowników.
5. Administrator może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.
6. Administrator jest uprawniony do publikowania zbiorczych informacji, obejmujących gromadzone dane, a dotyczących w szczególności: ilość sprzedanych produktów i usług, opinie i poziom zadowolenia klientów z działalności prowadzonej przez Administratora i jego produktów i usług.
7. Dane gromadzone przez Administrator, mogą być przechowywane przez cały okres prowadzenia przez niego działalności, w tym realizacji jej celów biznesowych, zwłaszcza dla prowadzonych akcji marketingowych, opracowania analiz ekonomicznych, ustalania strategii działania w przyszłości.
8. Administrator nie będzie ujawniać gromadzonych danych podmiotom z nim niepowiązanym, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności lub/i Regulaminie Serwisu. W tym również dane te nie będą ujawniane osobom trzecim w celach marketingowych i reklamowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
9. Dane Użytkownika, jakie podał podczas rejestracji w serwisie Administratora – po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji technicznych Serwisu – mogą być chronione przez hasło i identyfikator użytkownika. W tym zakresie użytkownik zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania swojego hasła, jak też identyfikatora, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych zaleca się wylogowanie po każdej wizycie w Serwisie. Dodatkowo Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności hasła oraz identyfikatora Użytkownika. W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest osoba trzecia, nie może korzystać z hasła i identyfikator Użytkownika uprawnionego bez wyraźniej zgody właściciela hasła i identyfikator Użytkownika i działać poza zakresem posiadanej zgody.
10. Administrator nie jest odpowiedzialny za użycie haseł i nazw Użytkownika, ze strony nieuprawnionych do tego osób, gdy do ujawnienia hasła lub identyfikatora Użytkownika doszło bez winy Administratora.
11. Administrator podejmuje wszelkie możliwe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych danych, chronić ich przed utratą, zabezpieczyć przed nieuprawnionym ujawnieniem, zniszczeniem, zniekształceniem, bezprawnym wykorzystaniem lub zmienieniem. Przy czym Administrator informuje, że żaden system zabezpieczeń nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa.
12. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies
(tzw. „ciasteczek”).

II. ZASADY POZYSKIWANIA INFORMACJI

1. Administrator gromadzi dane anonimowe dotyczące Użytkownika, które są udostępniane przez przeglądarki internetowe, m.in. typ przeglądarki, preferowany język, odnośnik strony, a także datę i godzinę wizyt zwiedzających, adres domeny, system operacyjny wykorzystywany przez użytkownika, rozdzielczości ekranu przeglądarki, ISP i inne dane. Dane te są gromadzone w celu pozyskania informacji nieumożliwiającej lepsze zrozumienie oczekiwań Użytkowników korzystających z Serwisu, optymalizacji jej funkcji i zawartości.
2. Dane anonimowe użytkownika będą gromadzone przy użyciu następującej usługi: Google Analytics
3. Administrator może gromadzić również dane, które potencjalnie umożliwiają identyfikację Użytkownika, jak adres IP zalogowanych Użytkowników. W tym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia chroniące dane identyfikujące użytkownika.
4. Użytkownik Serwisu, który jest zainteresowany nabyciem produktów lub usług oferowanych przez Administratora, może zostać poproszony o udostępnienie danych umożliwiających jego identyfikację, które zostaną wskazane w odpowiednim formularzu, a dotyczą w szczególności:
a) określenia produktu lub usługi, jakimi jest zainteresowany Użytkownik, jak np.:
– wskazanie produktu (np.: pośrednictwo w uzyskaniu kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego, hipotecznego, dla firm, samochodowego, konsolidacja pożyczek, udzielenie pożyczki),
– wysokość kredytu lub pożyczki, podana w złotych polskich – jakie chciałby uzyskać Użytkownik lub inna zainteresowana osoba,
– długość okresu spłaty kredytu lub pożyczki.
b) dane identyfikujące Użytkownika, jak w szczególności:
– imię pierwsze,
– imię drugie,
– nazwisko,
– nazwisko rodowe,
– data i miejsce urodzenia,
– numer PESEL,
– imię ojca,
– imię matki,
– nazwisko panieńskie matki,
– seria i numer dowodu osobistego, lub innego dokumentu tożsamości,
– organ wydający dokument tożsamości, data jego wydania oraz okres ważności,
c) informacje kontaktowe, jak w szczególności::
– numer telefonu,
– adres poczty elektronicznej e-mail,
– adres zamieszkania lub/i adres do korespondencji
– preferowane godziny kontaktu,
d) źródło dochodów Użytkownika:
– źródło zarobków (ze wskazaniem, czy jest to: umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu, kontrakt menedżerski, kontrakt marynarski, działalność gospodarcza (zasady ogólne lub ryczałt), emerytura/renta na czas nieokreślony, renta na czas określony, renta strukturalna, zasiłek przedemerytalny, renta rodzinna, dochód z rolnictwa itp.),
– szczegółowe informacje dotyczące poszczególnego ze źródeł zarobków,
e) wybór doradcy klienta.
5. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych ofertach, a także – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji działań marketingowych i gospodarczych Administratora, wyrażania opinii o zawartych w Serwisie produktach i usługach oraz informowaniu osób trzecich o produktach i usługach Administratora lub podmiotów z nim powiązanych. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Administratora, jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania, uzupełniania i korygowania podanych przez siebie danych, jak też żądania ich usunięcia. Jednocześnie, w każdej chwili Użytkownik za pośrednictwem adresu e-mail, telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość, może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
6. Rodzaj oraz ilość gromadzonych informacji przez Administratora zależy od charakteru oddziaływania oraz jej preferencji.
7. Użytkownik zawsze może odmówić udzielenia informacji umożliwiających jego identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić lub utrudnić mu realizowanie wszystkich lub niektórych czynności związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie Administratora.
8. Administrator może tworzyć statystyki obejmujące charakterystykę zachowań Użytkowników, w ramach ich aktywności w serwisie, w tym też zakresie jest uprawniony do upubliczniania takich informacji, przy czym nie może ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, w innych sytuacjach niż w przypadku:
a) udostępnienia ich swoim pracownikom i współpracownikom, którzy będą zobowiązani do zachowania ich poufności, nieupubliczniania, a ujawnienie ich jest niezbędne w związku z prowadzoną działalnością Administratora – ze sprzedażą produktów i usług udostępnianych w Serwisie, świadczeniem pomocy merytorycznej i technicznej oraz do wykonywania innych niezbędnych zadań;
b) odpowiedzi na wezwania sądu lub innego organu państwowego lub jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa;
c) w celu ochrony własności i praw Administratora, w tym dochodzenia należnych mu roszczeń, egzekucji długów, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych;
d) procesów przekształcania, zmiany lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa Administratora.
9. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać, nie sprzedawać i nie przekazywać – bez zgody Użytkownika – danych umożliwiających (w tym potencjalnie) identyfikację użytkownika, żadnym innym podmiotom, niż wymienione w Polityce prywatności lub wskazane w przepisach obowiązującego prawa.
10. Administrator może do zarejestrowanych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę i podali mu swój adres e-mail – przesyłać drogą elektroniczną, informacje o nowych produktach lub usługach, lub celem uzyskania opinii Użytkownika na ich temat.
11. W trakcie prowadzonej komunikacji z Użytkownikiem, Administrator może gromadzić dane, bez względu na formę komunikatu (listowną, elektroniczną, wpisy na forum itp.).
12. Na stronie Serwisu, znajduje się wniosek, który należy wypełnić, aby doradca klienta mógł skontaktować się z Użytkownikiem w kwestii ustalenia możliwości i warunków sprzedaży produktu lub usługi.
13. Użytkownik poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz Regulaminu Serwisu, udziela upoważnienia Administratorowi, do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących osoby użytkownika, w tym informacji o jego zobowiązaniach, które powstały przed dniem wejścia życie Ustawy z 14 lutego 2003 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) od podmiotów takich jak np.:
a) InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ,
b) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu,
c) Biuro Informacji Gospodarczej ERIF S.A. z siedzibą w Warszawie.

III. ZASADY GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA,WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH
ZA POMOCĄ FORMULARZY

1. Administrator serwisu zobowiązuje się do poszanowania prywatności osób odwiedzających Serwis oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych, w każdym momencie korzystania z Serwisu, zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi i właściwymi przepisami w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 z późn. zm – zwana dalej „Ustawą”).
2. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Klientem. Użytkownik podający dane osobowe osoby trzeciej, zobowiązany jest do uzyskania od niej stosownej zgody na dokonanie takiej czynności.
3. Serwis gromadzi oraz przetwarza dane zbierane podczas wypełnienia formularza przez Użytkownika, w szczególności podczas rejestracji wstępnej oraz przy składaniu wniosku o udzielenie kredytu lub pożyczki, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki, a także poprzez kontaktu z doradcami Serwisu.
4. Ponadto Serwis może gromadzić oraz przetwarzać dane Użytkownika poprzez: zapisywanie informacji dotyczących parametrów jego połączenia internetowego, w tym oznaczenia czasu połączenia, adresu IP, lokalizacji, a także dokonywanych przez Użytkownika czynności na stronie internetowej serwisu.
5. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, zawarte na formularzu nie są udostępnianie podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
6. W wyniku uzyskiwania danych udostępnianych przez Użytkownika na formularzu, Administrator serwisu może tworzyć zbiór potencjalnych klientów serwisu oraz przechowywać go w bazie danych dla celów np. ewidencyjnych, marketingowych.
7. Informacje, których Użytkownik udziela poprzez wypełnienie formularza przetwarzane są zgodnie z funkcją danego wniosku, np. celem kontaktu z doradcą, otrzymaniem informacji wstępnej o możliwości przyznania kredytu lub też w celu złożenia wniosku o udzielenie kredytu.
8. Dane zawarte w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji np. do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, współpracujących z Serwisem, w zakresie ustalonym na formularzach.
9. W przypadku zawarcia z Klientem umowy pożyczki i braku jej spłaty zgodnie z umową, Serwis może udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, w szczególności Kancelariom prawniczym, celem ochrony swych praw w postępowaniu windykacyjnym, przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Przekazywanie danych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015) oraz na podstawie zawartej umowy pożyczki. To samo dotyczy wierzytelności Administratora względem Użytkownika Serwisu, które powstały w związku z inną prowadzoną przez niego działalnością.
10. W sytuacji, gdy Administrator przekształci się w inną formę prawną, połączy z innym podmiotem lub dokona podziału swego przedsiębiorstwa, a także jeżeli wydzierżawi przedsiębiorstwo, zostanie w stosunku do niej ogłoszona upadłość – dane o użytkowniku mogą być traktowane jako element aktywów Administratora.
11. Użytkownik ma świadomość, że transformacja prawna Administratora będzie prowadzić do przejęcia danych przez następcę prawnego, który będzie mógł z nich korzystać w takim zakresie, jak określono w niniejszej Polityce Prywatności.
12. Administrator może zmienić swoją Politykę prywatności, według własnego uznania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego zachęca się użytkowników do częstego sprawdzania aktualnej jej treści, ponieważ dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie traktowane, jako akceptacja wszelkich wprowadzonych zmian.
13. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od momentu jej publikacji na stronie Serwisu.

IV. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies, w rozumieniu opisanym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej (w tym z podstron) Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Cookies własne, oznacza umieszczane przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, dane związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Cookies zewnętrzne, oznacza dane zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
4. Pliki cookie wykorzystywane są w szczególności w celu:
a) udoskonalenie, w oparciu o uzyskanie dane, oferowanych produktów i usług, a także tworzenie nowych produktów i usług;
b) dostosowania zawartości strony internetowej Administratora do preferencji Użytkownika oraz wypracowania optymalizacji sposobu korzystania z tej strony, w szczególności pliki mogą rozpoznać urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb i możliwości technicznych;
c) opracowania statystyk i analiz, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co np. pozwoli poprawić jej strukturę i zawartość,;
d) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), przez co Użytkownik nie będzie musiał, na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu oraz hasła;
e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, celem umożliwienia weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki;
f) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
g) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, to jest: określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu zawartości stron internetowych dopasowanych do jego preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikacje źródeł, z których Użytkownik został przekierowany, na strony internetowe Serwisu;
h) zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu dla odwiedzających go Użytkowników;
i) gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
j) umożliwienia zalogowania do Serwisu za pomocą konta w innym serwisie;
k) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisów społecznościowych.
5. Odwiedzający stronę Administratora, Użytkownik który nie chce, aby pliki cookies zostały umieszczone na jego urządzeniu, powinien ustawić przeglądarki, z których korzysta, w taki sposób, by odrzucały pliki cookies, przed użyciem strony internetowej Administratora, z tym zastrzeżeniem, że niektóre z funkcji strony, mogą nie działać prawidłowo po tej operacji.
6. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) Cookies „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wówczas, zapisane trwale informacje są usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
b) Cookies „stałe” – są plikami przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej, wyłączenie oprogramowania, wylogowanie, nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
7. Oprogramowanie zainstalowane do przeglądania stron internetowych, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedmiotowa Polityka Prywatności dotyczy tylko Administratora, która nie odpowiada za Polityki prywatności innych podmiotów, do których odsłania mogą pojawiać się w Serwisie Administratora.
2. Administrator będzie starać przetwarzać żądania zmiany, korygowania, uzupełnienia lub usunięcia danych Użytkownika – w miarę możliwości jak najszybciej.
3. Kontakt w sprawie Polityki Prywatności, zmiany, korygowania, uzupełnienia lub usunięcia danych Użytkownika, będzie realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem biuro@cashcrown.pl, przy czym Użytkownik powinien w temacie wiadomości zawrzeć „Polityka Prywatności”. Również za pośrednictwem wysłania wiadomości na wskazany adres e-mail, użytkownik może dokonać poprawy, zmiany, uaktualnienia swoich danych.